zapracowany pracownik działu personalnego

Osoba zajmująca miejsce w dziale personalnym, pracownik działu personalnego Legnica ma określony zakres obowiązków związany ze sprawami kadrowymi i płacowymi. Na zakres ten składają się:

 • Sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych.
 • Sporządzanie umów o dzieło i zleceń.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń.
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA.
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie kart zasiłków chorobowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i czasu pracowników.
 • Bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, w tym przestrzeganie zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami.
 • Nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (konieczność wykonania badań kontrolnych po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni).
 • Sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS.
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem.
 • Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Reprezentowanie spółki przed instytucjami państwowymi.
 • Przygotowywanie i wykonywanie przelewów płacowych.

Napisz komentarz