natłok obowiązków pracownika działu personalnego

Praca w dziale personalnym nierozerwalnie związana jest z pojęciem zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie można rozumieć dwojako. Pierwsze znaczenie wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną). Dział ten określamy mianem działu personalnego lub, z angielskiego, działem HR (human resources). Coraz częściej Dział HR zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON, współpracą z pozostałymi działami firmy. Co ważne, płace pracowników zatrudnionych w działach HR są zróżnicowane i odzwierciedlają daną branżę gospodarki, pracownik działu personalnego Tomaszów Mazowiecki.

Napisz komentarz