Zakres obowiązków

Na typowy zakres obowiązków pracownika działu personalnego (pracownik działu personalnego Białystok) składają się:

 •  koordynowanie planów organizacji z możliwościami wykorzystania potencjału ludzkiego,
 •  analizowanie wewnętrznego rynku pracy (analiza potencjału ludzkiego organizacji),
 •  monitorowanie i analizowanie zewnętrznego rynku pracy,
 •  określanie długofalowych potrzeb kadrowych w skali całej firmy,
 • zestawianie i opracowywanie informacji kadrowej (dane o charakterze ewidencyjnym i sprawozdawczym odzwierciedlające stan zatrudnienia oraz formalne elementy procesu pracy, informacje dotyczące procesów i problemów w obszarze potencjału społecznego organizacji oraz otoczenia zewnętrznego),
 • prowadzenie rekrutacji na wszelkie stanowiska,
 • prowadzenie adaptacji zawodowej i organizowanie działań integracyjnych,
 • ocenianie efektywności procesu pracy, przygotowywanie opinii i raportów dla naczelnego kierownictwa firmy oraz zainteresowanych i upoważnionych kierowników liniowych,
 • przygotowanie oraz organizowanie systemu ocen kadrowych,
 • współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji kadrowych dotyczących większości stanowisk w przedsiębiorstwie, formalnoprawne obsługiwanie procesu zatrudnienia na wszystkich stanowiskach,
 • monitorowanie procesu realizacji, przez poszczególne jednostki organizacyjne firmy, decyzji naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa dotyczących zatrudnionych,
 • koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych (ewentualnie także socjalnych) w ramach firmy,
 • wykonywanie funkcji doradczych w odniesieniu do wszelkich problemów z obszaru zasobów ludzkich pojawiających się miedzy kierownictwem firmy a zatrudnionymi,
 • archiwizowanie akt dotyczących zatrudnienia i rozwoju zawodowego,
 • planowanie ścieżek karier i rozwoju zawodowego na różnych poziomach.

Napisz komentarz